ONLINE STORE - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Druiwetros

Go to content

Main menu:

ONLINE STORE

How does it work?
Hoe werk dit?
 
Step 1. Create an account
Stap 1. Skep n rekening

a). Enter site and register by clicking on the ”Sign in” button.
a). Gaan webtuiste binne en kliek op die ”Sign in” knoppie.
b). Fill in your email address and click on "CREATE AN ACCOUNT".
b). Vul in u email adres en kliek op "CREATE AN ACCOUNT".

c). Fill in your personal information and your address and click on register.
c). Vul in U Persoonlike informasie en U adres en kliek op registreer.

 
d). You’re done!!!
d). Jy's klaar!!!


Step 2. Fill that basket
 
a). Click on the categories menu to find your product or use the search function at the top.
A). Kliek op die kategorie menu om U produk te soek of gebruik die soek funksie aan die bokant van die blad.
b). Add a product by hovering over it and click on "Add to Cart". Click on "Continue Shopping" to shop for more items to put in your Cart.
b). Kies/voegby ‘n produk deur om oor dit te beweeg en kliek op "Add to Cart". Kliek op "Continue Shopping" om nog produkte by te voeg.
c). To Check your Cart (Total Goods $$$$) click on the Cart tab.
c). Om te sien wat jou totaal is, kliek op “Cart” blokkie.d). To use a Voucher like the "Free 1kg bag of Ice" Voucher on every sale over R100 you can simply type the words “FreeIce in the VOUCHERS and Click Ok.
d). Om ‘n Geskenkbywys te gebruik soos die "Free 1kg bag of Ice" Geskenkbewys op elke koop oor die waarde van R100, gebruik die sleutelwoord "FreeIce" in die VOUCHERS blok.

e). You’re Ready to SHIP your Items now.
e). U is gereed om U produkte te laat stuur.
 
Step 3. Ship your goods
 
a).  Scroll down your Shopping Cart and check if your happy with the items and the Total of the sale.
a).  Beweeg af in U “Shopping Cart” en maak seker U is gelukkig met die produkte en Totaal van die koop.
 
b). Check if your delivery Address is correct
b). Maak seker U aflewerings adres is korrek 
 
c). Before you Click on "COD Tab" at the bottom please let us know if you will be paying via Cash or by Credit/Debit Card. This will enable us to have change ready for you up to the nearest R100 note when you pay by cash. Fill in the words Cash or Card at the ”Leave Message Box”, you can also use this box to ask for new products on the site. Just keep in mind we do not sell returnable bottles at this stage (Q's, Pts and so on).'
 
c). Voor U kliek op "COD Tab" op die einde van blad, laat weet ons of U Kontant of per Krediet/Debiet Kaart gaan betaal. Dit sal verseker dat ons die regte kleingeld saambring tot die naaste R100 noot as U met kontant wil betaal. Vul in die woorde Kontant of Kaart by die “Leave Messsage Box”. U kan ook versoeke vir nuwe produkte in die “Leave Messsage Box” noem vir die blad. Hou net ingedagte dat ons geen inruil bottels vir eers gaan gebruik nie (Q's, Pts ens).
d). If your happy with everything click on "I CONFIRM MY ORDER" Tab on the next page and leave it to us.
d). As U gelukkig is met U bestelling kliek op "I CONFIRM MY ORDER" knop op die volgende blad en los dit oor aan ons.
Step 4. Get your Glass ready...
Stap 4. Kry jou glas reg…
 
a). You might get several Emails from us as your registration progress get handled or/and your goods get picked and so on, but the most important email (sms in the future) will be the "Your order has been shipped". If you receive this mail you know that the next person at your door will have your order so grab your wallet and head for the door.
 
a). U mag dalk verskeie E-poste van ons af kry maar die mees belangrike E-pos (sms’se in die toekoms) sal wees "Your order has been shipped". As U die E-pos ontvang kan U maar weet dat die volgende persoon by jou voordeur ons sal wees, so gryp solank jou beursie en maak reg om voordeur se kant toe te gaan.
 Please Note that No Liquor will be handed over to any person under the age of 18
 
Let Wel dat Geen Alkohol oorgehandig sal word aan enige persoon onder die ouderdom van 18
 

Shipping
Aflwering
 
Time Period
We would do our utmost best to bring you the fastest turnaround time between you placing your order and receiving it. We hope to keep it under the 2Hours, but worst case scenario would be a 4-hour time window from ordering to delivery.
Unfortunately, we will process no order an hour before closing time. 
This mean when we close at: 
-19:00 on Monday to Thursday the last orders will be processed at 18:00 for delivery before 19:00.
-20:00 on Friday and Saturday the latest orders will be processed at 19:00 for delivery before 20:00.
-15:00 on a public holiday so the latest orders will be processed at 14:00 for delivery before 15:00
Any orders after the closing time will be delivered on the next day.

Tydsduur
Ons gaan ons beste doen om die tyd vanaf u u order geplaas het en wanneer ons dit kom aflaai so kort moontlik te hou. Ons gaan probeer om dit onder die 2uur te hou maar hoop om nie langer as 4ure te neem nie.
Ongelukkig gaan daar geen orders meer aanvaar word n uur voor ons toemaak nie. Hulle sal oor gestaan word na die volgende dag.
Dit beteken as ons winkel sluit teen:
-19:00 van Maandae tot Donderdae die laaste orders teen 18:00 opgemaak gaan word om voor 19:00 afgelaai te wees.
-20:00 op Vrydae en Saterdae die laaste orders teen 19:00 opgemaak gaan word om voor 20:00 afgelaai te wees.
-15:00 op vakansie dae die laaste orders teen 14:00 opgemaak gaan word om voor 15:00 afgelaai te wees.
 
Shipping Zones
At this stage we will only deliver in Zone 1(Green) (See Map) due to the road works on the N7, but will try making two trips a day to the blue zone. This will mean that the Blue zone might not get their orders as soon as the Green zone until the they are finished with the road works on the N7 bridge.

Aflewerings Areas
Op hierdie stadium met die padwerke op die N7 brug gaan ons slegs aflaai in Zone 1(Groen), maar sal nog altyd probeer om n trip daaikant toe te maak. Dit beteken dat die blou Zone nie so gou hulle aflewering sal kry as die Groen Zone totdat hulle klaar is met die N7 Brug nie.


 
No Under 18's
Geen onder 18’s nie
 
Please keep in mind that there is no way that we can prevent a person under the age of 18 to use the website, but we will not hand over liquor to any person under the age of 18 at his home. We trust that you are at home and that you have your I.D
nearby to proof you are over 18. If you would like your housekeeper to accept the liquor on your behalf, we will need her/his I.D and for him/her to sign the delivery Invoice stating that the liquor will not be given to minors under the age of 18.

Let daarop dat daar geen manier is vir ons om te verhoed dat n persoon onder die ouderdom van 18 die website gebruik nie, maar ons gaan geen drank oorhandig aan n persoon onder die ouderdom van 18 nie. Ons vertrou dat jy by jou huis is en dat jy jou I.D by jou het om te bewys jy is ouer as 18. As jy wil he jou huishulp moet die drank ontvang namens jou sal ons ook haar/hom se I.D nodig he en ook vir haar/hom om te teken dat hulle nie die drank aan n persoon onder die ouderdom van 18 sal gee nie.
 
To read more about the Terms & Conditions Click Here.
Om meer te lees oor ons Terme en Kondisies Kliek hier.

 
Back to content | Back to main menu